Rezystancja, czyli opór elektryczny, liczenie oporu

Rezystancja to inaczej opór elektryczny, oporność. Z prawa Ohma wynika, że jest to stosunek napięcia do natężenia prądu.
Można to definiować jako opór jaki stawia przewód lub element dla poruszających się ładunków elektrycznych. Rezystancja ma związek z długością i przekrojem przewodnika oraz jego rezystywnością, czyli właściwościami przewodzenia materiału z którego jest wykonany. Miedź i Aluminium mają jedne z najniższych rezystywności. Bardzo dobrymi przewodnikami o niskiej rezystywności są też złoto, srebro, cyna, cynk, nikiel.

Zwyczajowo rezystancję oznacza się symbolem R. Jednostką rezystancji w układzie SI jest om, którego symbolem jest omega Ω.

    \[ R=\frac{U}{I} \]

Elementem układu związanym z oporem jest rezystor czyli opornik.

Jednostką oporu elektrycznego (rezystancji, reaktancji i impedancji) jest om (1Ω).

Om jest to opór elektryczny między dwiema powierzchniami ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, gdyniezmienne napięcie elektryczn e 1V występujące między tymi powierzchniami, wywołuje w tym przewodzie prąd 1A.

    \[ R=\frac{\rho \cdot l}{S} \]

R – rezystancja (oporność)
l – długość
S – przekrój poprzeczny
ρ – rezystywność [Ω·m] (oporność właściwa zależy od materiału, z którego jest wykonany przewodnik)

 

Połączenia równoległe i szeregowe oporników

Połączenie szeregowe – to rodzaj połączenia elementów układu w łańcuch. Koniec elementu łączy się z początkiem następnego, tworząc szereg, czyli są połączone jeden po drugim. Prąd przepływa kolejno przez elementy i jest jeden dla całej gałęzi – ma tę samą wartość dla wszystkich elementów.

Liczenie oporu zastępczego:

    \[ R_z={R_1}+{R_2}+{R_3}+... \]

Czyli dodajemy do siebie opory. Nic prostszego.

Przykładowo:

    \[ R_z={20}+{10}+{60}=90 \]

Połączenie równoległe – to takie połączenie elementów układu, w którym prąd rozdziela się na wiele gałęzi, a wszystkie końce i początki przewodów elementów są połączone razem. W równoległym połączeniu w każdej gałęzi może płynąć inny prąd, jednak napięcie w każdej gałęzi jest takie samo.

Liczenie oporu zastępczego:

    \[ \frac{1}{R_z}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+... \]

Czyli dodajemy do siebie odwrotności oporów. Następnie odwracamy wynik z ułamka.
Przykładowo:

    \[ \frac{1}{R_z}=\frac{1}{20}+\frac{1}{10}+\frac{1}{60}=\frac{3}{60}+\frac{6}{60}+\frac{1}{60}=\frac{10}{60} \]

    \[ R_z = \frac{60}{10} = 6 \]